Dingin Kafa Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve eki Gizlilik Sözleşmesi Dingin Kafa mobil uygulamasını (“Uygulama”) App Store üzerinden indiren gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) ile Osmanağa mh. Yoğurtçu Parkı Cd. No 22/9 Kadıköy/İstanbul’da mukim ticaret unvanı Selmin Aydın ve işletme adı Dinamik Bilinç olan şahıs firması (“Dinamik Bilinç” ve ya “Firma”)  arasında kurulmuştur. Bundan sonra her biri “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. Konu ve Kapsam

İşbu Sözleşme ile Uygulama’nın kullanım koşulları ve Tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Uygulama kapsamındaki bazı hizmetler ücretsiz olarak sunulur. Diğer hizmetler ise, erişilmeden önce ödeme gerektirir. Ödemeden sonra erişilebilecek servislere “Premium Hizmetleri” olarak atıfta bulunulmaktadır. Premium Hizmetleri “Aylık Premium Hizmetleri” ve “Yıllık Premium Hizmetleri” olmak üzere iki türde sağlanacaktır.

 1. Yürürlük

Kullanıcı, Uygulama’yı mobil cihazına indirmekle işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.  Premium Hizmetleri’ne ilişkin hükümler saklıdır. Kullanıcı İşbu Sözleşme’nin hizmet bedellerine ve ücretlere ilişkin hükümlerini Premium Hizmetleri’ne ilişkin olarak Uygulama üzerinden yapılan teklifleri kabul edip ödeme yapması ile kabul etmiş sayılır.

 1. Firma’nın Hak ve Yükümlülükleri

Firma, Uygulama yolu ile Kullanıcı’lara, Farkındalık/ Mindfulness alanında ses kaydı yoluyla tavsiye niteliğinde bilgiler ve egzersiz içerikleri (“İçerik”) sağlayacaktır. Firma’nın sağladığı İçerik, tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın kullanımı ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Firma sorumlu tutulamaz.  Uygulama, hiçbir surette tedavi etme amacı taşımamaktadır.

Uygulama içerisinde yapılan satın almalar en fazla 7 iş günü içerisinde Kullanıcı’nın mobil cihazında erişilebilir olacaktır.

Uygulama Apple Sağlık uygulaması ile entegre olup Apple Health Kit ile uyumlu çalışmaktadır. Kullanıcının, Uygulamada edindiği “Farkındalık Dakikaları” Apple Health Kit’e işlenir. Uygulama, “Farkındalık Dakikaları” dışında bir bilgi kullanamaz. İşlenen bu bilgiler, Uygulama tarafından saklanmaz veya 3. şahıslarla paylaşılamaz.

 1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Uygulama Kullanıcı’nın bireysel ve kurumsal kullanımı içindir. Gerçek Kişi Kullanıcı, Uygulama’yı indirerek 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul etmiştir. Firma 18 yaşını doldurmamış olup da herhangi bir surette Uygulama İçeriği’ne erişim sağlamış olan kişilerin velilerinin onayı olduğunu varsayar ve bu halde Firma’ya hiçbir sorumluluk atfedilemez.

Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımı sebebiyle oluşacak internet kullanım bedelleri Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, Firma’nın bu bedellere ilişkin herhangi bir taahhüdü veya ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kullanıcı tıbbi bir rahatsızlığı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı bir rahatsızlığı veya rahatsızlık riski var ise doktor tavsiyesiyle Uygulamayı kullandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, uğrayabileceği bedensel veya ruhsal, maddi veya manevi ve fakat bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir zarara ilişkin olarak Firma’nın sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı programları dikkatle ve kendisine tavsiye edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür.

Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler, doğru kabul edilir ve sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

 1. Ödemeler

Uygulamayı yüklemek ücretsiz olup, uygulama içi satın almalarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

Kullanıcı Premium Servisleri kullanmayı bırakmak istediğinde derhal yürürlüğe girmek üzere iptal edebilir ve orantılandırılmış bir para iadesi alabilir. İşbu Sözleşme ile App Store hükümlerinin iade koşulları bakımından farklı düzenlemeler içermesi halinde, App Store hükümleri geçerli olacaktır.

Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren Aylık Premium Hizmeti veya Yıllık Premium Hizmeti seçimi yapabilecektir. Bu Hizmetler servisin Firma veya Kullanıcı tarafından iptal edilmesine kadar devam edecektir. Ücretler Aylık Premium Hizmeti için Kullanıcı’nın ilgili hizmeti ilk talebi tarihinde ve servisin Firma veya Kullanıcı tarafından iptal edilmesine kadar geçecek sürede her ay aynı gün olmak üzere Kullanıcı’nın App Store’a bildirmiş olduğu kredi kartından tahsil edilecektir. Yıllık Premium Hizmeti de yine Kullanıcı’nın ilgili hizmeti ilk talebi tarihinde ve servisin Firma veya Kullanıcı tarafından iptal edilmesine kadar geçecek sürede her yıl aynı gün olmak üzere Kullanıcı’nın App Store’a bildirmiş olduğu kredi kartından tahsil edilecektir. Herhangi bir surette tahsilatın yapılamaması halinde Firma İçerik sağlamayı 10 gün süre ile duraklatır ve 10 günlük sürenin sonunda ücretin halen tahsil edilememesi halinde Firma’nın Sözleşmeyi ilgili Hizmet bakımından tek taraflı olarak feshedecektir. Sözleşme’nin bu şekilde feshi halinde Kullanıcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Firma’nın Sözleşme’nin bu şekilde sonlandırılması sebebiyle uğradığı zararı tazmin hakkı saklıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından vergi oranlarında yapılan değişiklikler sebebiyle fiyatta bir artış olması halinde Kullanıcı bu farkı Firma tarafından herhangi bir bildirim yapılmamış olması halinde dahi üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları ve Hakların Saklı Tutulması

Yazılımın fikri mülkiyeti Firma’ya aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu Firma ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Yazılım, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. İşbu Sözleşme yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını Kullanıcı’ya vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Firma tarafından saklı tutulmaktadır.

Kullanıcı’nın Uygulama ve içeriğin herhangi bir kısmının kopyalaması, yeniden dağıtımı, çoğaltması, kaydetme, aktarma, kamuya sergileme veya görüntüleme veya sair suretle işbu Sözleşme, ekleri ya da yürürlükteki kanun kapsamında açıkça izin verilmeyen suretle fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi yasaktır.

 1. Çeşitli Hükümler

Kullanıcının yetkilendirilmiş bir aygıttan diğer bir aygıta herhangi bir yolla önbelleğe alınan İçeriğin kopyalarını aktarması, Uygulama ve İçeriğin herhangi bir kısmını kopyalayarak satması, kiralaması, diğer bir kişiye şifresini vermesi ve İçeriği kullandırtması yasaktır. Aksi halde Kullanıcı, Firma’nın her türlü zararını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Firma’nın cezai şikâyet de dâhil, her türlü talep ve dava hakkı saklıdır.

Kullanıcı ile Firma arasındaki hukuki ilişki bakımından App Store’un Genel Hüküm ve Koşulları saklıdır.

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi biri uygulanamaz hale gelir ise,  Sözleşme’nin diğer hükümleri uygulanabilir olduğu ölçüde yürürlükte olacaktır.

 1. Mücbir Sebep

İnternet hatlarında, uydu veya yer bağlantılarında, haberleşme şebekeleri veya cihazlarında meydana gelebilecek arızalar, App Store kaynaklı problemler ve sair mücbir sebepler gibi Firma’ya kusur veya objektif sorumluluk izafe edilemeyecek hallerde Uygulamanın çalışmamasından dolayı Kullanıcının hizmet alamaması durumunda Firma’nın sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler ve Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, Dinamik Bilinç tarafından Kullanıcı’nın onayını almaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilecektirKullanıcı aylık bazda Sözleşme içeriğini kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’de maddi bir değişiklik yapılmadan 10 gün öncesinde,  Kullanıcı’ya yapılacak değişiklik e-posta veya Uygulama Bildirimleri yoluyla bildirilecek, değişiklikler yapıldıktan sonra Kullanıcı tarafından Uygulamanın kullanmaya devam edilmesi halinde değişikliklerin kabul edildiği varsayılacaktır. Kullanıcının Sözleşmenin yeni hali tahtında Uygulamayı kullanmayı sürdürmeyi istememesi halinde, App Store’da ayarlar bölümünden Sözleşmeyi feshedebilecektir.

Uygulama içerisinde yapılacak satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, yukarıda bahsi geçen esaslı değişiklikler ücrete ilişkin de olabilecektir.

Uygulama bireysel ve kurumsal kullanım içindir. Firma, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı Firma’dan herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerini ihlali halinde Firma’nın tek taraflı ve tazminatsız fesih hakkı saklıdır.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafta İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. Ekler

Ek 1’de yer alan Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullancı Ek1’de yer alan hükümleri de kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

     EK 1- Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası

İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tanım ve hükümler işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası bakımından da geçerli olacak ve iş burada yer almayan hükümler bakımından Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nın amacı, Dingin Kafa mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) tarafından açık olarak veya Uygulamanın indirilmesi sebebiyle Firma ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları düzenlemektir. Kullanıcılar, Uygulamayı indirdiğinde ve kullandığında Kullanıcıların 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel veri olarak nitelendirilen bilgileri (“Kişisel Veri”), Firma tarafından bu işle görevlendirilmiş çalışanlarca, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Veriler işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe Kanun çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel Veriler, Firma tarafından sunulan hizmetlerden Kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, hizmetlerin Kullanıcıların beğeni ve ihtiyaçlarına göre uyarlanması,  bilimsel ve istatistiki çalışmalar, Firma’nın stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Uygulama ile ilgili teknik sorunların çözülmesi ve anonim olarak pazarlama ve reklam amaçlarıyla Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme hükümleri dâhilinde işlenecektir. Yine aynı amaçlar ile Kişisel Veriler Firma çalışanları, tedarikçileri, yetkilileri, hissedarları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veriler; Firma’nın ilgili çalışanı tarafından, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta, yazı, telefon, form ve benzeri yollar ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Veriler; yukarıda açıklanan nedenler ile Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmaktadır.  Kişisel Verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebi esas olarak Firma tarafından Kanunun cevaz verdiği ölçüde bu yol ile sunulan hizmetlerin geliştirilmesidir.

Kişisel Verilerin sahipleri olan Kullanıcıların, bunlara ilişkin taleplerini e-posta yolu ile Firmaya aktarmaları halinde, en geç otuz gün içerisinde kendilerine yanıt verilecek olup, Kişisel Veri sahipleri:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili talepler Kullanıcı tarafından Firmaya iletilebilecektir. Kullanıcı, bu minvalde talebini yazılı ve imzalı olarak Firma’nın yukarıda belirtilen adresine veya info@dinginkafa.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir. Posta yoluyla yapılan taleplerde PTT sebebiyle oluşan aksaklıklardan veya e-posta ile yapılan taleplerde elektronik ortamda oluşan aksaklıklardan ötürü talep Firma’ya ulaşmaz ise, Kullanıcı Firma’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Firma, işbu hükümleri dilediği zaman Kanunun cevaz verdiği ölçüde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan değişiklik hükümleri çerçevesinde önceden bildirmek yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Kullanıcı kendisine Sözleşme süresince ve sonrasında, Firma ve/veya Firma iştirakleri tarafından pazarlama ve reklam amaçlı elektronik posta, kısa mesaj ve sair iletişim vasıtaları ile başkaca bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla ileti gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı her zaman bu konuda verdiği onayı geri alma hakkına sahip olup, bu konuda info@dinginkafa.com elektronik posta adresine e-posta ile talebini iletebilir. Firma, bu husustaki talepleri derhal işleme alacaktır.

Dingin Kafa uygulaması bir Dinamik Bilinç ürünüdür.